WY KINNE WER
de daor wer ùt
de finsters iepen
ik kin myn nêst wer ferlitte
as frije fûgel omrinne
de Hellehûn Cerberus
dizze tiden Corona neamd
is oan de ketting lein
mar wês net te goed
van fertrouwen
hy is fier fan ferslein
syn fûleindich fjochtsjen
is ferneamd
hâld ôfstân hy sil dy net bite
mar gean net in syn wrâld
want wat een protte
minsken net wite
it is dêr stjerrende kâld
it sil dy wis spyte
bruk dyn ferstân
hy komt dy sa leaf temjitte
mar hy blaft grimmitich en lûd
hat noait immen weromstjoerd
foar no liket de ketting
sterk genôch
en sa gean ik nei it strân
it is moai waar hjoed

heel vrij door mezelf vertaald

WE KUNNEN WEER
de deur weer uit
de ramen open
ik kan mijn nest verlaten
als vrije vogel rondlopen
de Hellehond Cerberus in
deze tijd Corona genaamd
is aan de ketting gelegd
maar wees niet te goed
van vertrouwen de strijd
is nog lang niet beslecht
zijn felle vechten is befaamd
houdt afstand hij zal niet
bijten stap niet in zijn wereld
die hij achter zich houdt
wat menigeen niet weet
het is er stervenskoud
het zal je zeker spijten
gebruik je verstand
hij komt je zo lief tegemoet maar
hij blaft kwaadaardig en luid
niemand komt echter
zijn wereld weer uit
voorlopig lijkt de ketting
sterk genoeg
het is mooi weer vandaag
dus ga ik naar het strand

– Attje de Vries